Naturvatten

Om man är ute och vistas i naturen, kan man verkligen dricka vatten från bäcken? Ja, hävdar vissa, om man har försäkrat sig om att det är ordentligt strömmande vatten och att det inte ligger alltför nära ett större jordbruk.

Vattnet är en fråga för länsstyrelserna runt omkring i landet. Sedan en tid tillbaka är de sysselsatta med en noggrann kartläggning av kvaliteten på våra vattendrag. Man arbetar under det så kallade vattendirektivet; en EU-förordning som syftar till att kommande generationers säkra vattenförsörjning kan garanteras. Prover tas på såväl grund-som ytvatten.

Bäckvatten

Länsstyrelsefolk är av naturliga skäl mindre benägna att göra fritt fram för bäckvatten. Av försiktighetsskäl menar man att du vid förtäring bör koka vattnet. Men, tillägger man, ju längre norrut i landet man kommer desto större möjligheter har man att hitta rent bäcksvatten. I fjällen kan man utan problem dricka direkt ur fjällbäckar.

Vattenkvalitet i Sverige

I Sverige har vi rent allmänt en god vattenkvalitet, det gäller inte minst för dricksvattnet i våra kranar. Så kallat råvatten kommer från ytvatten (alltså bäckar och sjöar) medan grundvatten tas ur marken via borrade brunnar. Grundvatten håller oftast högre kvalitet än råvatten och behöver inte gå igenom lika många reningssteg.

Vattnet som kommer ur våra kranar har som regel filtrerats i olika steg för att skilja ut skräp och sediment. Därefter behandlas det antingen med klor, UV-ljus eller ozon för att desinficeras. Allt vårt svenska kranvatten är alltså helt säkert att dricka. Får du ditt vatten från en egen borrad brunn går det naturligtvis inte genom dessa steg. Därför är det viktigt att en analys utförs för att identifiera om vattnet är tjänligt. Finns det problem, kan de i många fall åtgärdas med hjälp av ett filter för vattenrening.

Man bör alltså även vidta ett antal försiktighetsåtgärder innan man satsar på att använda bäcksvatten för hushållsbruk, vilket kan vara frestande för den som har en stuga utan indraget vatten i fjällen. Man bör också observera att man inte kan ta upp vatten med en pump eller liknade permanent anordning, från någon källa som man inte äger själv, utan att först ha sett till att man fått laglig rätt till detta genom en så kallad vattendom.